25 let s Vámi

Fulltextové vyhledávání
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro e-shop

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

1  Definice

1.1  V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1  "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.pneu-bednarek.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

1.1.2  "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.1.3  "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

"Provozovatel" znamená společnost PNEU BEDNÁREK s.r.o. , IČO: 17165318, DIČ: 17165318, se sídlem Por. Hoši 102/61, 747 11, Kozmice ;

1.1.4  "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.5  "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.6  "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.7  "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.8  "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.9  "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2  Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1  Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.

2.2  Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.

V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.3  Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.3.1  Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.3.2  Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu: Koblovská 32, 725 29, Ostrava - Petřkovice

2.3.3  Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.3.4  Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.3.5  Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.3.6  Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

2.4  Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

3  Proces uzavření Smlouvy

3.1  Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením " objednat " v uživatelském rozhraní E-shopu.

3.2  Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1. těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením " odeslat objednávku ".

3.3  Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2. těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

3.4  Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2. Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.

3.5  Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6  Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

4  Kupní smlouva

4.1  Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1  Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2  Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3  Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

4.1.4  Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.5  Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.

4.1.6  Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

4.1.7  Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.8  V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.9  Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.10  Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

4.1.11  Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v ve lhůtě uvedené u daného Zboží v uživatelském rozhraní E-shopu; pokud je předmětem Kupní smlouvy více druhů Zboží, které je doručováno současně, platí lhůta nejdelší.

4.1.12  Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v písemné podobě , a to spolu se Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží).

4.1.13  Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.

4.1.14  Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho provozovny . Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.15  Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

4.1.16  Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

4.1.17  Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

5  Uživatelský účet

5.1  Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2  Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

5.3  Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

5.4  Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

5.5  V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 30 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 30 dní , o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

6  Reklamační řád

6.1 Zákazník je povinen si při přejímce zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat o případných zjištěných vadách a to buď prostřednictvím emailu na adresu prodávajícího, poštou, popř. osobně na provozovně.

6.2  Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.3  Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.4  Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5  Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

6.6  Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7  Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

6.8  Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

6.9  V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav  určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

6.10  Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

6.11  Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

6.12  Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

6.13  Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

6.14  Postup při uplatnění nároku - vrácení zboží : Nepoužité zboží (v případě pneumatik: pneumatiky nebyly nasazeny na disk, v případě disků: na disky nebyla nasazena pneumatika) zašle kupující na adresu provozovny prodávajícího (ne na dobírku):  PNEU BEDNÁREK s.r.o., Koblovská 32, 725 29 Ostrava - Petřkovice, tel.: 603 343 606,  e-mail : info@pneu-bednarek.cz . Spolu se zbožím zašle kopii faktury, protokol o vrácení zboží a číslo účtu, na který do 10 dnů prodávající převede zaplacenou částku za zboží. 

6.15  Záruka vrácení peněz nebude poskytnuta, pokud zboží bude poškozeno nebo ponese známky použití..

6.16  V případě vrácení zboží v rámci ČR, zrušení objednávky po odeslání nebo při nepřevzetí zboží hradí Spotřebitel storno poplatek za náklady za zrušenou objednávku ve výši 119,- Kč s DPH za ks + 5 % z ceny objednávky.

6.17  Náklady za zpětnou přepravu vráceného zboží hradí Spotřebitel. Náklady za zpětnou přepravu jsou 119,- Kč s DPH za ks.

6.18  V případě, reklamace pneumatik, vyplňte reklamační protokol a spolu s reklamovanou pneumatikou ji zašlete na naší prodejnu na adrese Koblovská 32. Bez vyplněného protokolu nebude reklamace přijata a pneu Vám bude zaslána na Vaše náklady zpět. 

6.19  Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá dopravce a uplatnění vad zboží se řídí reklamačním řádem přepravce, takto způsobené vady nelze reklamovat u dodavatele.

6.20  Reklamační protokol i protokol o vrácení zboží ke stažení na stránce dole.

7  Osobní údaje

7.1  Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :

správcem;

jakýmkoliv zaměstnancem správce;

7.2  Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:

jméno a příjmení, popř. firmu.

datum narození, identifikační číslo.

adresu (fakturační a dodací).

telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k uživatelskému účtu.

obchodní transakce Uživatele.

7.3  Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.

7.4  Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:

zasílání obchodních nabídek správce;

marketingové účely;

zařazení osobních údajů do databází;

7.5  Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

7.6  Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

7.7  Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

7.8  Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

8  Cookies

8.1  V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

8.2  Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 12 měsíců.

8.3  Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

9  Prohlášení Provozovatele

9.1  Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

9.2  Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

9.3  Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

10  Velkoobchod

10.1  Pokud provozujete pneuservis a chcete od nás odebírat zboží za velkoobchodní ceny, je nutné, abyste nám současně s registrací do systému zaslali kopii svého živnostenského listu (předmět podnikání: PNEUSERVIS, VULKANIZACE nebo OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL) a to e-mailem na adresu : info@pneu-bednarek.cz , poté u Vašeho účtu nastavíme velkoobchodní slevu do 24.hodin !

11  Zpětný odběr pneumatik

11.1  Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

11.2  Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností PNEU BEDNÁREK s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr. 

11.3  Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Aktuální seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení na stránce dole. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@pneu-bednarek.cz a my zajistíme nápravu.

11.4  Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

  • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
  • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
  • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:


11.5  Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2 zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7 zákona o výrobcích s ukončenou životností.

11.6  Naše společnost PNEU BEDNÁREK s.r.o., jakož i distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@pneu-bednarek.cz a my zajistíme nápravu.

11.7  Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní

  • o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
  • o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
  • o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,
  • o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
  • o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

Společnost PNEU BEDNÁREK s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.

11.8 Využijte zdarma naše sběrné místo použitých pneumatik na adrese PNEU BEDNÁREK s.r.o., Koblovská 32, Ostrava-Petřkovice, 725 29. Ohlaste nám prosím předem dovoz pneu v množství nad 20 kusů, abychom předešli kapacitním problémům.

11.9 Níže je ke stažení seznam partnerských pneuservisů s bezplatným zpětným odběrem opotřebovaných pneumatik.

12  Rozhodné právo

12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

12.2 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.01.2024.

Soubory ke stažení

Reklamační protokol.xls | xls | 68,096 kB

Zpětný odběr pneumatik.pdf | pdf | 825,398 kB

Seznam sběrných míst.xlsx | xlsx | 136,348 kB

+420 603 343 606

info@pneu-bednarek.cz

Created by ARSY line.